กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมจิตร จันทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0898693212

นางสาวโสรยา ชูสุวรรณ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1