พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (Mission)
          ๑.  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
          ๒.  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
          3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
          ๔.  จัดสภาพบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
          ๕.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          ๖.  บริหารจัดการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
 
เป้าประสงค์  (Goal)
          ๑.  โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นและเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีคุณภาพของชุมชน
          ๒.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๓.  โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๔.  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
          ๕.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน สถานบันศาสนา สถานประกอบการหรือสถาบันสังคมอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
          ๖.  โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
          ๗.  โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สะดวก สะอาดและปลอดภัย มีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
          ๘.  โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสู่ความครูมืออาชีพ และได้รับการส่งเสริมให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
          ๙.  โรงเรียนมีนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          ๑๐.  โรงเรียนมีการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนจนนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับชาติ หรือระดับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น