ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
         โรงเรียนตระพังพิทยาคม  เริ่มดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา  โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนตระพังพิทยาคมเป็นโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  ๑๓   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๖  และแต่งตั้งนายอำนวย   คงทอง  เป็นผู้บริหารโรงเรียน  ในตำแหน่ง  ครูใหญ่
          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  จากครูใหญ่เป็น  อาจารย์ใหญ่  โดยผู้บริหารคนเดิม
          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียนดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  จากอาจารย์ใหญ่  เป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยผู้บริหารคนเดิม
          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑   โรงเรียนตระพังพิทยาคม  ได้รับอนุมัติให้มีตำแหน่งข้าราชการสายงานบริหารสถานศึกษา  เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่ง  และกรมสามัญศึกษา  ได้แต่งตั้งให้  นายเจน  แป้นแก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  และปรับปรุงตำแหน่งเป็น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่  ๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
มีเขตพื้นที่บริการ  ๘  หมู่บ้าน    ได้แก่   หมู่ที่  ๑ – ๘  ต.ควนพัง   อ.ร่อนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนตระพังพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓/๔ หมู่ที่  ๖ ถนน เขาชุมทอง-กุมแป   ตำบลควนพัง 
อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๓๐
โทรศัพท์  ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘    โทรสาร  ๐๗๕-๔๖๖๗๘๘