กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพรรณรุจี ด้วงเกตุ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2